Cossack Ukraine

Edited sources

Akty, otnosyashchiesya k istorii Yuzhnoj i Zapadnoj Rossii, t. 3–12 (SPb, 1861–1882).

Beauplan, Guillaume Le Vasseur, A Description of Ukraine (Cambridge, Mass., 1993).

Butych, Ivan, Rynsevych, Viacheslav and Teslenko, Ihor, ed., Universaly ukrainskykh hetmaniv vid Ivana Vyhovskoho do Ivana Samoilovycha (1657-1687) (Kyiv-Lviv, 2004).

Krypiakevych, Ivan and Butych, Ivan, eds., Dokumenty Bohdana Khmelnytskoho (Kyiv, 1961).

Litopys hadiatskoho polkovnyka Hryhoriia Hrabianky, ed. Roman Ivanchenko (Kyiv, 1992).

Litopys Samovydtsia, ed. Yaroslav Dzyra (Kyiv, 1971).

Mytsyk, Yurii, ed. Dzherela z istorii Natsionalno-vyzvolnoi viiny ukrainskoho narodu 1648–1658, t.1–4 (Kyiv, 2012–2015).

Russkaya i ukrainskaya diplomatiya v mezhdunarodnykh otnosheniyakh v Yevrope serediny XVII v., ed. Mikhail Meyer (Moscow, 2007).

Sereda, Oleksandr, ed., XVII.–XVIII.Yüzyıl belgelerinde OsmanlıUkrayına diplomasisi (Kıyiv-Istanbul, 2018).

Sofonovych, Feodosii, Khronika z litopystsiv starodavnikh, ed. Yurii Mytsyk, Volodymyr Kravchenko (Kyiv, 1992).

Trattner Maryna, ed., Skarby shvedskykh arkhiviv. Dokumenty z istorii Ukrainy (Odesa, 2021).

Trofymuk, Myroslav, Chuxlib, Taras eds., Pakty i KonstytuciyiUkrayinskoyi kozackoyi derzhavy (do 300-richchya ukladennia) (Kyiv-L’viv, 2011).

Velychko, Samijlo, Litopys, ed. Tatiana Tairova-Yakovleva, Hennadii Boriak (Kyiv, 2020).

Wynar, Lubomyr Roman ed., Habsburgs and Zaporozhian Cossacks: the Diary of Erich Lassota von Steblau, 1594 (Littleton, Colo, 1975).

Secondary literature

Abrahamowicz, Zygmunt, “Comments on three Letters by Khan Islam Gerey III to the Porte (1651),” Harvard Ukrainian Studies 14 (1990): 132–143.

Baidaus, Eduard, “War, Diplomacy, and ‘Family Affairs’ in Seventeenth-Century Eastern Europe: Moldavia in the Danubian Policy of Bohdan Khmelnytsky (1648–1653),” Canadian Slavonic Papers 54, 1–2 (2012), 40–43.

Berindei, Mihnea, “La Porte Ottomane face aux Cosaques Zaporogues, 1600-1637,” Harvard Ukrainian Studies 1, no. 3 (September 1977): 273–307.

Brekhunenko, Viktor, Kozaky na Stepovomu kordoni Yevropy. Typolohiia kozatskykh spilnot XVI – pershoi polovyny XVII st (Kyiv, 2011).

Chukhlib, Taras, Kozaky i monarkhy: Mizhnarodni vidnosyny rannomodernoii derzhavy, 1648–1721 (Kyiv, 2009).

Dorošenko Dmytro, Rypka, Jan “Hejtman P. Dorošenko a jeho turecká politika,” Časopis Národního Musea 1–2 (Prague 1933).

Doroshenko, Dmytro, Hetman Petro Doroshenko: ohliad joho zhyttia i politychnoi dijalnosti (New York, 1985).

Fedoruk, Yaroslav, Mizhnarodna dyplomatiia i polityka Ukrainy: 1654–1657 (Lviv, 1996).

Fedoruk, Yaroslav, Vilenskyi dohovir 1656 roku: Skhidnoievropeiska kryza i Ukraina u seredyni XVII stolittia (Kyiv, 2011).

Fedoruk, Yaroslav, Zovnishnopolitychna diialnist Bohdana Khmelnytskoho i formuvannia yoho politychnoi prohramy (1648 – serpen 1649 rr.) (Lviv, 1993).

Gajecky, George, The Cossack Administration of the Hetmanate, 2 vols. (Cambridge Mass., 1978).

Grygorieva, Tetiana, “Ottoman Protection of Cossack Ukraine under Hetman Petro Doroshenko: Between Legal Aspects and Actual Practice,” in Tributaries and Peripheries of the Ottoman Empire, ed. Gábor Kármán (Leiden and Boston, 2020), 140–263.

Horobets, Viktor, “Volymo tsaria skhidnoho… Ukrainskyi Hetmanat ta rosiiska dynastiia do i pislia Pereiaslava (Kyiv, 2007).

Hösch, Edgar, “Der Türkisch–Kosakische Vertrag von 1648,” Forschungen zur Osteuropäische Geschichte 27 (1980): 233–248.

Hynczewska-Hennel, Teresa, “The National Consciousness of Ukrainian Nobles and Cossacks”, in Concepts of Nationhood in Early Modern Europe, eds. Ivo Banac and Frank Sysyn (Cambridge Mass., 1986), 383–392.

Kamin´ski, Andrzej, “The Cossack Experiment in Szlachta Democracy,” Harvard Ukrainian Studies 1/2 (1977): 178–187.

Kohut, Zenon, Russian Centralism and Ukrainian Autonomy. Imperial Absorption of the Hetmanate, 1760s–1830s (Harvard University Press, 1989).

Kravets, Maryna, Ostapchuk, Victor and Tchentsova, Vera, “Dodatkovyi lyst dlia “arkhivu Doroshenka” Ukrainskyi arkheohrafichnyi shchorichnyk, n. s., vyp. 23/24 (2020): 280–325.

Krykun, M., “Korsunska kozatska rada 1669 roku”, Zapysky NTSh, t. 238: Pratsi istoryko-filosofskoi sektsii (Lviv, 1999): 117–148.

Kumke, Carsten, Führer und Geführte bei den Zaporoger Kosaken: Struktur und Geschichte kosakischer Verbände im polnisch–litauischen Grenzland (1550‒1648) (Berlin, 1993).

March, Patrick G., Cossacks of the Brotherhood. The Zaporog Kosh of the Dnieper River (New York, 1990).

Mykhailo Hrushevsky, History of Ukraine-Rus’, Vol. 8–10 (Edmonton/Toronto, 2005–2014).

Ostapchuk, Victor, “Cossack Ukraine In and Out of Ottoman Orbit 1648–1681,” in The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, ed. Gábor Kármán and Lovro Kunčević (Leiden, 2013), 123–152. 

Ostapchuk, Victor, “Political-Personal Intrigue on the Ottoman Frontier in Hetman Bohdan Khmelnytsky’s Relations with the Porte: The Case of Ramazan Beg Vs. Veli Beg,” Journal of Ukrainian Studies 33/34 (2008): 365–379.

Ostapchuk, Victor, “The Human Landscape of the Ottoman Black Sea in the Face of the Cossack Naval Raids,” Oriente Moderno 20 (81)/1 (2001): 23–95.

Perdenia, Jan, Hetman Piotr Doroszenko a Polska (Krakow, 2000).

Plokhy, Serhii, “Hadjač 1658: The Origins of a Myth,” Nel mondo degli Slavi. Incontri e dialoghi tra culture. Studi in onore di Giovanna Brogi Bercoff, ed. Maria Di Salvo, Giovanna Siedina, Giovanna Moracci (Firenze, 2008), 449–458. 

Plokhy, Serhii, “Princes and Cossacks: Putting Ukraine on the Map of Europe,” in Seeing Muscovy Anew: Politics – Institutions – Culture. Essays in Honor of Nancy Shields Kollmann, ed. Michael S. Flier, Valerie A. Kivelson, Erika Monahan, Daniel Rowland (Bloomington, 2017), 323–338.

Plokhy, Serhii, The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine (Oxford, 2002). 

Plokhy, Serhii, The Gates of Europe: A History of Ukraine (New York, 2015). 

Poltava 1709: the Battle and the Myth, ed. by Serhii Plokhy (Cambridge Mass., 2012).

Pritsak, Omeljan, “Das Erste Türkisch-Ukrainische Bündnis (1648),” Oriens 6 (1953): 266–298.

Pritsak, Omeljan, “Shche raz pro soiuz Bohdana Khmel’nyts’koho z Turechchynoiu,” Ukrains’kyi Arkheohrafichnyi Shchorichnyk 2 n.s. (1993): 177–192.

Riedlmayer, András, Ostapchuk, Victor, “Bohdan Xmel’nyc’kyj and the Porte: a Document from the Ottoman Archives,” Harvard Ukrainian Studies 8 (1984): 453–473.

Rypka, Jan, “Dalši příspěvek ke korespondenci Vysoké Porty s Bohdanem Chmelnickým,” Časopis Národniho Musea 105 (1931): 209–231.

Rypka, Jan, “Weitere Beiträge zur Korrespondenz der Hohen Pforte mit Bohdan Chmel’nyćkyj,” Archiv Orientální 2 (1930): 262–283.

Rypka, Jan, “Z korespondence Výsoké Porty s Bohdanem Chmelnickým,” in Z dějin Východní Evropy a slovenstva: Sborník vénovaný Jaro- slavu Bidlovi, profesoru Karlovy University k šedesátým narozeninám, ed. Miloš Weingart, et al. (Prague, 1928), 346–350, 482–498.

Shcherbak, V. O., Ukrainske kozatstvo: formuvannia sotsialnoho stanu. Druha polovyna XV – seredyna XVII st. (Kyiv, 2000).

Smolii, Valerii, ed., Istoriia ukrainskoho kozatstva: narysy: u 2 t. (Kyiv, 2006–2007).

Smolij, Valerii, Stepankov, Valerii, Petro Doroshenko: Politychnyi portret (Kyiv, 2011). 

Sohan’, Petro, Brekhunenko, Viktor, etc. Hadiatska Unia 1658 roku (Kyiv 2008).

Sokhan, Petro, Dashkevych, Yaroslav, and Hyrych, Ihor etc. Pereiaslavska rada 1654 roku. Istoriohrafiia ta doslidzhennia (Kyiv, 2003).

Stepankov, Valeryi, “Mizh Moskvoiu i Stambulom: Chy isnuvala problema vyboru protek- tsiii u 1648–1654 rr.,” Ukraina v Tsentral’no-Skhidnii Ievropi 4 (2004): 223–236.

Subtelny, Orest, The Mazepists: Ukrainian Separatism in the Early Eighteenth Century (Columbia, 1981).

Sysyn, Frank, “The Social Causes of the Khmel’nyts’kyi Uprising,” in Religion and Culture in Early Modern Russia and Ukraine, eds. Samuel Baron and Nancy Shields Kollmann (DeKalb, Ill., 1997), 52–70.

Sysyn, Frank, “Ukraine and the General Crisis of the Seventeenth Century: the Kmel’nyts’ky Uprising among the Early Modern ‘Revolutions’,” in: Ukraine and Europe: Cultural Encounters and Negotiation, eds. Giovanna Brogi Bercoff, Marko Pavlyshyn, and Serhii Plokhy (Toronto, 2017), 136–157.

Sysyn, Frank, “War der Chmel’nyçkyj-Aufstand eine Revolution? Eine Charakteristik der “grossen ukrainischen Revolte” und der Bildung des Kosakischen Het’manstaates’,” Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 43/1 (1995): 1‒18.

Sysyn, Frank, Between Poland and the Ukraine: The Dilemma of Adam Kysil, 1600‒1653 (Cambridge Mass., 1985).

Tairova-Yakovleva, Tatiana, Ivan Mazepa and the Russian Empire (Edmonton, 2020).

Tchentsova, Vera, Kravets, Maryna, “Sultan vidpovidaie kozakam: Do istorii dvokh hramot Mehmeda IV do Bohdana Khmelnytskoho (1650–1651),” Ukrainskyi arkheohrafichnyi shchorichnyk, vyp. 21/22, t. 24/25 (2018): 397–439.

Weinryb, Bernard D. “The Hebrew Chronicles on Bohdan Khmel’nyts’kyi and the Cossack-Polish War,” Harvard Ukrainian Studies 1/2 (June 1977): 153‒177.

Yakovenko, Natalia, “Choice of Name Versus Choice of Path: The Names of Ukrainian Territories from the Late Sixteenth to the Late Seventeenth Century,” in Laboratory of Transnational History, eds. Georgiy Kasianov and Philip Ther (Budapest, 2009).

Yakovenko, Natalia, Narys istorii Ukrainy z naidavnishykh chasiv do kintsia XVIII st. (Kyiv, 1997).

Yakovleva, Tetiana, Hetmanshchyna u druhii polovyni 50-kh rokiv XVII stolittia. Prychyny i pochatok Ruiny (Kyiv, 1998).

Yakovleva, Tetiana, Ruina Hetmanshchyny: Vid Pereiaslavskoi rady-2 do Andrusivskoi uhody (1659-1667 rr.) (Kyiv, 2003).

Image: The seal from the Universal of the Hetman Ivan Mazepa, 1690 / National Museum of the History of Ukraine, F. “Manuscript documents”, Inv.: RD-44.